Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

      Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
  • На основание на:
    • Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
    • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • до промяна на обстоятелствата
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Административен съд - Благоевград
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    • По реда на чл.213 от ЗУТ.

       

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Дирекция "Финансово стопански дейности и административно обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Кресна, гр. Кресна,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 74338887
Факс: 074338730
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от 12.00 до 13.00 - почивка
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане