Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

   След издаване на разрешението за строеж областният управител може да разреши измененния в одобрен инвестиционен проект по реда и при условията, предвидени в Закона за устройство на територията. Тези изменения се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж. Заповедта за допълване на разрешението за строеж се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 145, ал. 2, във връзка с; чл. 154, ал. 5
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 1 месец при представена оценка по чл. 142, ал. 6, т.2 от ЗУТ - 14 дневен срок от внасянето на пълен комплект документи, в случаи с оценка по чл. 142, ал. 6, т. 1 - в едномесечен срок от представяне на всички необходими документи
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Съгл. 145, ал. 4 от ЗУТ, в случай, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти, възложителят не направи искане за издавана на разрешение за строеж, проектът губи правно действие
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началника на РДНСК
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • В случай, че инвестиционният проект е изгубил правно действие, се одобрява по общия ред на чл. 145, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.

   В случай на изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл. 154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 ЗУТ се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешението за строеж и се допускат преди реализирането им.

   Съгласно чл. 156, ал. 1 от ЗУТ издадената заповед за допълване на разрешението за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти могат да се отменят само по законосъобразност при подадена жалба от заинтересованото лице в срока по чл. 149, ал. 3 от ЗУТ пред началника на РДСК или при служебна проверка от органите на ДНСК в 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5 от ЗУТ.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, гр. Хасково, пл. "Свобода" № 5, п.к. 6300
Код за междуселищно избиране: 038
Телефон за връзка: (038)038608011
Факс: 038608050
Адрес на електронна поща: oblast@hs.government.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 07:30 до 18:30, Период на задължително присъствие на служителите от 10,00 до 16,00 часа с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане