Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1976 Презаверяване на разрешение за строеж

   Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж, което се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Презаверяване на разрешението за строеж може да бъде поискано от възложителя на строежа в тримесечен срок от изтичането на съответния срок. Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа, чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
   • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 30 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Без срок
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • РДНСК
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Според разпоредбите на чл.57, ал.1 и 5 от АПК, административният орган се произнася по искането за презаверяване на разрешение за строеж в срок до 30 дни от започване на административното производство. Разрешението за строеж се презаверява от органа, който го е издал.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов 1, п.к. 4002
  Код за междуселищно избиране: +359 32
  Телефон за връзка: (+359 32)605543, (+359 32)605527, (+359 32)605539, (+359 32)605517, (+359 32)605524
  Факс: (+359 32)627104
  Адрес на електронна поща: delo@pd.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на дирекцията
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане