Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

   Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква и е основание за законосъобразно започване на строителство. За обектите на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение компетентния орган да издаде разрешението е областният управител.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 3
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 7-дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен. В хипотезата на чл.153, ал.2 от ЗУТ разрешението за строеж губи правно действие и трябва да се презавери.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • ВАС
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Отказ за издаване на разрешение за строеж се прави само по законосъобразност, като се посочват конкретните мотиви за това (чл.149, ал.1, изр. второ ЗУТ).

    Издаденото разрешение за строеж заедно с одобрения от областния управител инвестиционен проект или за отказа да се издаде такъв проект се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". Това разрешение за строеж, съответно отказът да се издаде такова разрешение, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му.

   Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна по аргумента на чл.156, ал.5 от ЗУТ.

   Регионалната дирекция за национален строителен контрол и засегнатите общини се уведомяват за издадения акт и им се изпращат копия от него. Оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в Областна администрация.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: +359 32
Телефон за връзка: (+359 32)605543, (+359 32)605527, (+359 32)605539, (+359 32)605517, (+359 32)605524
Факс: (+359 32)627104
Адрес на електронна поща: delo@pd.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на дирекцията
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане