Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот

   Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал. 1
  • Закон за държавната собственост - чл. 77; чл. 82а
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 7 работни дни, 3 работни дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 1 месец
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Областен управител
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - Пловдив
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Процедура по предоставяне на услугата


   След справка в актовите книги и регистрите на имоти – публична и частна държавна собственост, се издава удостоверение от областния управител относно наличието/липсата на съставен акт за държавна собственост, съответно на заповед за отписване на имота от актовите книги. Удостоверението се връчва на заявителя ведно с приложените от него по преписката оригинални документи.

   Необходими документи

   • Писмено заявление-образец;
   • Молба-декларация – 2 бр., заверени от служба „Общинска собственост“ и данъчна служба по местонахождение на имота;
   • Оригинална актуална скица на имота с нанесени собственик и площи на терена и сградите, издадена от Служба по кадастър, общината по местонахождение на имота или ОС „Земеделие“;
   • Удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен);
   • Удостоверение за данъчна оценка на имота, издадена от данъчна служба по местонахождение на имота, в която молителят фигурира като собственик – срок на валидност 6 месеца;
   • Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост (ако е наличен);
   • Информация за акт за държавна собственост; заповед за отписване по чл. 78 от ЗДС (ако е налична);
   • Документ за платена такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират по ЗДС (ДВ бр. 13/2011 г.)


   Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

   Срок на действие на индивидуалния административен акт


   1 месец


   Отказ, основания


   Когато не са налице основанията за издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка, областният управител се произнася с мотивиран отказ. В случай че не бъде издадено удостоверението в срок, е налице хипотезата на мълчалив отказ.

   Обжалване


   Отказът на областния управител подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата се подава чрез областния управител до съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на отказа, а при мълчалив отказ – в едномесечен срок от изтичане на срока за произнасяне.

   Допълнителна информация


   Информация за обработка на услугата може да получавате:

   • във фронт-офиса на администрацията;
   • на телефон 032 605527; 032 605556;
   • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Държавна собственост и регионално развитие"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл. Никола Мушанов 1, п.к. 4002
Код за междуселищно избиране: +359 32
Телефон за връзка: (+359 32)605535
Факс: (+359 32)627104
Адрес на електронна поща: dsrr@pd.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време на отдела
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане