Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1416 Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения

   Издаване на становище за допустимост на инвестиционни намерения за съответствието им с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1, т. 23
  • Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС - чл. 4а
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • За издаване на становище за допустимост на инвестиционно предложение за съответствието му с Плана за управление на речния басейн и Плана за управление на риска от наводнения се подава заявление до Директора на басейновата дирекция, в което се описват дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, при които се предвижда водовземане и/или ползване на воден обект. Допустимостта на инвестиционното предложение се определя в съответствие с предвидените цели и мерки в плановете за управление, както и
   предвидените нормативни забрани и ограничения за реализация на дейността.

   Когато становищата се издават по реда на чл. 4а от Наредбата за за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомлението за инвестициононото предложение се подава до Министъра на окалната среда и водите или Директора на съответната РИОСВ и инвестиционното предложение предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите, компетентният орган изпраща уведомлението на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.   В този случай, срокът за произнасяне със становище от страна на басейновата дирекция е 7 дни.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Планове и разрешителни"
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: 052/ 631 447
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време: Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане