Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 520 Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води

   Издаване на разрешително за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземни води
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 46, ал. 1, т. 5; чл. 52, ал. 1, т. 4
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • до 3 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 20 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Министър на околната среда и водите
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му на заинтерисованите страни, чрез Директора на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"  пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Пловдив

 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Янко Сакъзов" № 35
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: 032/60 47 20
Факс: 032/60 47 21
Адрес на електронна поща: bd_plovdiv@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на звеното за административно обслужване е без прекъсване за обедна почивка
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане