Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2164 Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води

   Издаване на удостоверение за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води
 • На основание на:
  • Административнопроцесуален кодекс - чл. 42
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 30 дни от подаване на заявление за регистрация
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на околната среда и водите
 • Ограничения и условности:
  • Съгласно Закона за водите:

   Чл. 43. (1) Индивидуално използване на водите и водните обекти е налице, когато съответното право се осъществява от определен титуляр.

   (2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., бр. 65 от 2006 г., доп., бр. 61 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., в сила от 3.05.2011 г.) Физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води, както и в случаите на ползване на индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води.

   (3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2006 г., изм., бр. 61 от 2010 г.) Разпоредбата на ал. 2:

   1. се прилага за водовземане от подземни води в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло;

   2. не се прилага при водовземане от минерални води.

   (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2006 г.) Извън случаите по ал. 2 за индивидуалното използване на водите и водните обекти се заплащат такси, определени с тарифа от Министерския съвет.

   (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2006 г., изм., бр. 61 от 2010 г.) При доказани нарушения по ал. 2 органът по чл. 52, ал. 1, т. 4 може да задължи титуляря на правото на използване да монтира измервателни устройства.

Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: (064)885108, (064)885107
Факс: (064)803342
Адрес на електронна поща: dunavbd@bddr.org
Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 ч. дневно и 40 ч. седмично, с променливи граници от 07:30 до 18:30 ч., със задължително присъствие в периода от 10:00 до 16:00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12:00 и 14:00 ч. Административното обслужване на физ. и юр. лица се извършва на принципа "едно гише" всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. При необходимост работното време може да бъде удължено, но с не повече от два часа.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане