Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 928 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води

   Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за водите - чл. 44, ал. 1; чл. 52, ал. 1, т. 4
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Директор
  • Срок за предоставяне:
   • до максимум 5 месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • от 1 месец до 20 години
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Министър на околната среда и водите
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Министър на околната среда и водите
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Административният акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район” пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд – Варна

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
  Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна,
  Код за междуселищно избиране: 052
  Телефон за връзка: 052/ 631 447
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работно време Понеделник - Петък 09.00 - 17.30 часа
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане