Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

   Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • от 1 до7 дни (в зависимост от вида на документа)
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Ограничения и условности:
  • Актовете за раждане на лица, родени в чужбина, се съставят в Общината по постоянен адрес на майката, ако тя не е българска гражданка - в Общината по постоянен адрес на бащата.

   Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, ако е български гражданин, а  ако той не е български гражданин - по постоянен адрес на съпругата.

   Актовете за смърт се съставят в Общината по постоянен адрес на починалото лице.Представените  документи, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията за премахване на  изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961 г.,по която Република България е страна или на двустранни международни договори,както и  на Правилника за легализациите,заверките и преводите на документи и др. книжа. Изисква се те да бъдат преведени на български език и заверени в МВнР или консулските или дипломатическите представителства на Република България в чужбина.

 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
"Административно-правно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Бургас, общ. Карнобат, гр. Карнобат, бул. "България" № 12, п.к. 8400
Код за междуселищно избиране: 0559
Телефон за връзка: (0559)29 125
Факс: (0559)27165
Адрес на електронна поща: karnobat@mail.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане