Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1076 Възстановяване правото на дългосрочно пребиваване в Република България

   Възстановяване правото на дългосрочно пребиваване в Република България
 • На основание на:
  • Закон за чужденците в Република България - чл. 24ж
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директора на дирекция "Миграция"
 • Срок за предоставяне:
  • 2 месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • дългосрочно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • пред по-горестоящия административен орган
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • по съдебен ред
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

  • Индивидуалния административен акт може да бъде  обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от връчването му по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред пред Административен съд София - град.

   Административен адрес на дирекция "Миграция" - бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48

   Начин на получаване - на гише.

    

 • Ограничения и условности:
  • Статут на дългосрочно пребиваване се предоставя на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване, като периоди на отсъствие от територията на Република България не прекъсват периода от 5 години, и се отчитат при изчисляването му, когато са под 6 последователни месеца и не надхвърлят общо 10 месеца за 5-годишния период.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Миграция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Оборище, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 48, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)982 3764
Факс: (02)982 01 63
Адрес на електронна поща: migration@mvr.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане