Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1324 Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство

   Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи - чл. 59
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директора на дирекция "Миграция"
 • Срок за предоставяне:
  • до 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • не по малко от 3 месеца и не повече от 2 години
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • горестоящия административен орган
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • по административен и съдебен ред
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Индивидуалния административен акт може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от връчването му по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред пред Административен съд София - град.

 • Ограничения и условности:
  • Издава се на чужденци с разрешен "статут на лице без гражданство".

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Миграция"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: (00359)029822968
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане