Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1323 Издаване на документи за самоличност на чужденци - временна карта на чужденец

   Издаване на документи за самоличност на чужденци - временна карта на чужденец
 • На основание на:
  • Закон за българските лични документи - чл. 59
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Директор на дирекция "Миграция" и директорите на ОДМВР
 • Срок за предоставяне:
  • до 1 месец
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до отпадане на необходимостта
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • горестоящия административен орган
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • по административен и съдебен ред
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Индивидуалния административен акт може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от връчването му по административен ред пред по-горестоящия административен орган и по съдебен ред пред Административен съд София - град.

 • Ограничения и условности:
  • Издава се от от органите на Министерството на вътрешните работи на чужденци, чиито национални документи за самоличност са отнети в случаите предвидени със закон.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
 • Публичен регистър:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Български документи за самоличност"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029823994
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане