Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

      Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
  • На основание на:
    • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
    • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
    • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 25
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
    • 1 ден
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • промяна на статуса
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
    • Пред Административен съд Благоевград
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
    • Пред Административен съд Благоевград, в 14-дневен срок, по реда на АПК

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Гърмен, с. Гърмен, "Първа" №35, п.к. 2960
Код за междуселищно избиране: 07523
Телефон за връзка: 0882 966 770, 20-40, в. 107
Факс: 31-79
Адрес на електронна поща: oba_garmen@abv.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, от понеделник до петък от 08.00 ч. до 17.00 ч. с обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане