Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 575 Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии

   Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии
 • На основание на:
  • Закон за Министерството на вътрешните работи - чл. 136, т. 2, във връзка с
  • Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти - чл. 54
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • най-краткия срок на валидност на документите въз основа на който се издава становището,но не по-дълъг от 5 години
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София,
Код за междуселищно избиране: 00359
Телефон за връзка: 029821243
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:30, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане