Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1976 Презаверяване на разрешение за строеж

   Презаверяване на разрешение за строеж
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
  • Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - чл. 29, ал. 4
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
  • Областен управител
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • до 10 г. от влизане в сила
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Върховен административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Областният управител издава заповед за продължаване действието на издаденото разрешение за строеж.
   За издадената заповед за презаверяване на разрешение за строеж или отказа да се издаде такава, се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл.149, ал.4 от ЗУТ с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването им.

 • Ограничения и условности:
  • Презавереното разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите, а за линейни обекти на техническата инфраструктура - ако в срок 10 години от влизането му в сила не е завършено строителството.

   Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният инвестиционен проект губи правно действие.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, пл.Свобода №6, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)812223
Факс: (082)820092
Адрес на електронна поща: governor@ruse.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Обедна почивка 12,30-13,00 часа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане