Информация за предоставяне на услуга

 
  • Услуга:
    • 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

      Издаване на разрешително за достъп до горски територии
  • На основание на:
    • Закон за горите - чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
    • Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии - чл. 23
  • Орган по предоставянето на административната услуга:
    • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
    • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
    • Няма законово регламентиран срок.
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
    • Кмет на община
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно Обслужване и Бюджет и Финанси"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж,
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: 04321/33-01
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Дирекция "Инвестиции и Устройство на Територията"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Мъглиж, гр. Мъглиж,
Код за междуселищно избиране: 04321
Телефон за връзка: 04321/33-01
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане