Информация за услуга

 • Услуга:
  • 2997 Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

   Становището/документа се предоставя, когато в нормативен акт са регламентирани изисквания за предоставянето му за извършване на други административни услуги.
 • На основание на:
  • Закон за министерството на вътрешните работи - чл. 125, ал. 1, т. 10; чл. 125а, ал. 1, т. 3
  • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси - чл. 31
 • Услугата се предоставя от централните администрации:
  Общо: 1