Информация за услуга

  • Услуга:
    • 2991 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за спортни обекти и съоръжения

      Министърът на младежта и спорта дава писмено съгласие за промяна на предназначението на сгради, които са отредени за спортни обекти и съоръжения
  • На основание на:
    • Закон за устройство на територията - чл. 39, ал. 3