Информация за услуга

 • Услуга:
  • 306 Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

   Когато проектите, кандидатстващи за финансиране пред ПУДООС, засягат водни обекти публична държавна собственост, попадат в границите на санитарно-охранителни зони или предвиждат изграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, хидроенергийни и хидротехнически системи, пречиствателни станции за питейни или за отпадъчни води, е необходимо становището на директора на съответната басейнова дирекция по компетентност съгласно Критериите за кандидатсване пред ПУДООС за финансиране. Становището, което издава директорът на басейнова дирекция се отнася за:
   - реализация на инвестиционни екологични проекти;
   - осъществяване на неинвестиционни проекти и дейности за опазване и възстановяване на околната среда.
 • На основание на:
  • Закон за водите - чл. 155, ал. 1; чл. 155, ал. 2; чл. 197
 • Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации:
  Общо: 4