Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост.

   Правото на преминаване през държавни поземлени имоти, както и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни имоти се учредява със заповед на областния управител, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 3; чл. 193, ал. 4
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 30
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочно
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд Пазарджик
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Заповедта, както и отказът подлежат на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването.

  • Ограничения и условности:
   • Правото на преминаване през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.
    Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през държавни поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на областния управител.

  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №2, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: 400001
  Адрес на електронна поща: secretary@pz.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Продължителността на работното време на звеното по административно обслужване е от 09:00-17:30ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане