Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2016 Издаване на удостоверение за наследници

   Издаване на удостоверение за наследници
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 1
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • ОБИКНОВЕНА - 7 ДНИ, БЪРЗА - 3 ДНИ, ЕКСПРЕСНА - 24 ЧАСА
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 6 МЕСЕЦА ОТ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Съгласно разпоредбите на Административно процесуалния кодекс

 • Ограничения и условности:
  • УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ПО ПОСЛЕДЕН ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ

   Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и длъжностното лице не разполага с данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация -  срока за извършване на услугата се увеличава на 30 дни

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Гражданска регистрация"
Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник,
Код за междуселищно избиране: 076
Телефон за връзка: 076/684281
Факс: 684281
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Обслужване на граждани
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане