Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1242 Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка

   Издаване на разрешително за международен превоз на товари за собствена сметка
 • На основание на:
  • Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка - чл. 11
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Изпълнителен директор
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • еднократно
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Министър на транспорта и съобщенията
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • По реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   Срок за обжалване - 14 дни от съобщаването му на заинтересованото лице.

 • Ограничения и условности:
  • Услугата може да се заявява по електронен път чрез портал за електронни услуги.
   Ниво на осигуреност - високо. Изисква се квалифициран електронен подпис.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Гурко № 5, п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9308804
Адрес на електронна поща: avto_a@rta.government.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, с непрекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане