Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

   Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно действащите разпоредби на Закона за устройство на територията, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Главен архитект
 • Срок за предоставяне:
  • обикновена-7 дни, бърза - 3 дни, експресна - 1 ден
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Териториално и селищно устройство"
Адрес: обл. Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул.Митьо Станев 1, п.к. 6260
Код за междуселищно избиране: 0417
Телефон за връзка: (0417)81228, 81218
Адрес на електронна поща: obshtina@radnevo.net
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, 8.00 ч. до 12.00 ч. 12.00 ч. до 13.00 ч 13.00 ч. до 17.00 ч.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане