Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

   Лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са длъжни да се регистрират в Министерството на икономиката и индустрията преди започване на дейността.
   При настъпване на промяна на обстоятелствата по регистрация, в 7-дневен срок от настъпването ?, регистрираното лице следва да заяви в министерството за настъпилата промяна.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Търговия
  • На основание на:
   • Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 16
   • Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - чл. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Министър на икономиката и индустрията или оправомощен от него заместник-министър
  • Срок за предоставяне:
   • До 14 дни от предложението до органа за издаване на удостоверение
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • безсрочен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Заместник министър-председателя, отговарящ за дейността на министъра на икономиката
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Върховен административен съд или Административен съд
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Актът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред съответния Административен съд по седалището на обжалващата страна, по реда на Административнопроцесуалния кодекс

  • Ограничения и условности:
   • Първоначалната регистрация на лицата следва да се извърши преди започване на дейността.

    При настъпване на промяна на обстоятелствата по регистрация, в 7-дневен срок от настъпването й, регистрираното лице следва да подаде заявление до министъра на икономиката и индустрията, към което прилага документите, удостоверяващи промяната, с което да заяви за вписване в регистъра на настъпилата промяна.

     

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Секретариат и административно обслужване"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, гр. София, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: (02)940 7001
  Адрес на електронна поща: e-docs@mi.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Работното време съвпада с работното време на администрацията
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане