Информация за услуга

 • Режим:
  • 3045 Издаване на разрешение за производство на тютюневи изделия

   Производство на тютюневи изделия може да се извършва от лица, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите, както и чуждестранни лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Промишленост
  • На основание на:
   • Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Загл. изм. – ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016 г.) - чл. 24; чл. 36-42
   • Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия - чл. 16-32
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Услугата се предоставя от централните администрации:
   Общо: 1