Закон за държавния служител

Дата: 21.08.2017 | Вид: Закони
Законът за държавния служител урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.