Заместник министър-председател по обществен ред и сигурност

 • Бойко Илиев Рашков от 16.09.2021 г.


Правомощия
  • Заместник министър-председателите изпълняват правомощията, които са им възложени от министър-председателя в определените им ресори
   Акт: Закон за администрацията
  • Заместник министър-председателите са централни еднолични органи на изпълнителната власт, които подпомагат министър-председателя при осъществяване координацията на политиката на правителството в определените им ресори
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • Заместник министър-председателите представляват Република България в отношенията с други държави и международни организации, провеждат международни преговори и участват в други международни мероприятия в съответствие с Конституцията, законите на Република България и актовете на Министерския съвет
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • При упражняване на своите функции заместник министър-председателите могат да издават заповеди
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Политически кабинет

Състав на политически кабинет
 • Началник на политическия кабинет
  Николай Спасов от 23.08.2021 г.

Численост
 • Щатна численост
  • Общо: 6
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 3
  • По трудово правоотношение: 6

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

Функции на политически кабинет
  • Политическият кабинет е организационна структура със съвещателни, контролни и информационно-аналитични функции, която подпомага съответния орган на изпълнителната власт при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето пред обществото
  • За реализирането на програмата на Министерския съвет политическият кабинет предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение
  • Политическият кабинет организира и връзките на органа на изпълнителната власт с другите държавни органи и с обществеността
  • Началникът на политическия кабинет:
   - съставя програмата на заместник министър-председателя;
   - организира връзките на заместник министър-председателя с министрите, с другите държавни органи и с органите на местното самоуправление, както и с ръководствата на политическите и обществените организации и с гражданите;
   - осигурява координацията на работата на политическия кабинет на заместник министър-председателя с политическите кабинети на другите членове на правителството;
   - ръководи работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници към кабинета
  • Съветниците и експертите към политическия кабинет:
   - събират, обобщават и анализират информация и разработват проекти на политически решения в координирания от заместник министър-председателя ресор;
   - подготвят справки, анализи, експертни становища и други материали по въпроси в координирания от заместник министър-председателя ресор