Заместник министър-председател

 • Мария Иванова Габриел Дата на встъпване: 06.06.2023 г.
  Електронна поща: MinisterSec@mfa.bg


Правомощия
  • Централен едноличен орган на изпълнителната власт, който подпомага министър-председателя при осъществяване координацията на политиката на правителството в определените му ресори.
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
  • При осъществяване на своите функции заместник министър-председателят и министър на външните работи се подпомага от дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз".
   Акт: Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Политически кабинет

Състав на политически кабинет
 • Началник на кабинет
  Мария Колева Дата на встъпване: 13.06.2023 г.

Численост
 • Щатна численост
  • Общо: 14
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 12
  • По трудово правоотношение: 14

  Незаети длъжности
  • Общо: 6
  • По трудово правоотношение: 6

Функции на политически кабинет
  • Политическият кабинет си взаимодейства с администрацията на Министерския съвет при подпомагане дейността на заместник министър-председателя.