Председател

Държавна агенция "Електронно управление"

 • Председател
  Атанас Темелков
  • Провежда държавната политика в областта на: електронното управление, електронните удостоверителни услуги, електронната идентификация, мрежова и информационна сигурност, инфраструктурата за пространствена информация, информация от обществения сектор в машинночетим отворен формат.
   Акт: Закон за електронното управление
  • Председателят на агенцията в качеството на орган на управление на Държавно предприятие "Единен системен оператор" (ДП ЕСО) изпълнява функциите и правомощията по чл. 7м, ал. 2 от Закона за електронното управление.
   Акт: Закон за електронното управление
  • Председателят може да създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност, както и работни групи за изпълнение на конкретни задачи.
   Акт: Постановление № 274 от 28 октомври 2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“

  Състав на политически кабинет

  Заместник-председател Александър Йоловски

  Заместник-председател Красимир Йорданов Симонски

  Заместник - председател
  Функции
  • Подпомага председателя при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на агенцията пред обществото.

  Численост

  Щатна численост
  • Общо: 2
  • В т.ч. брой съветници, експерти, технически сътрудници: 0
  • По трудово правоотношение: 2

  Незаети длъжности
  • Общо: 0
  • По трудово правоотношение: 0

  Функции на политически кабинет

  • Подпомага председателя при определянето и провеждането на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на агенцията пред обществото.

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1

Заместници

 • Заместник-председател
  Александър Йоловски
 • Заместник-председател
  Красимир Йорданов Симонски