Комисия

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 • Председател
  • - осъществява законовите си правомощия съгласно чл. 26 - 31 ЗПУКИ;
   - приема решения за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси по чл. 27, ал. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ);
   - приема решения за прекратяване на производството поради наличие на пречки по смисъла на чл. 27, ал. 2 АПК, както и при условията на чл. 23, ал. 2 ЗПУКИ и поради непредставяне на данни, изискани на основание чл. 17, ал. 3 от този правилник, във връзка с чл. 30, ал. 1 и 2 АПК;
   - води и поддържа регистрите по чл. 22и ЗПУКИ;
   - приема образци на декларации за конфликт на интереси и несъвместимост в съответствие с разпоредбите на ЗПУКИ с изключение на декларацията по чл. 12, т. 2 от закона;
   - приема правила/споразумения за взаимодействие с други държавни органи за постигане на целите на ЗПУКИ;
   - поддържа публичнодостъпна интернет страница, на която публикува приетите решения, становища, указания, както и други актове;
   - изразява становища по проекти на нормативни актове за съответствието им със законодателството и принципите за предотвратяването и установяването на конфликта на интереси, както и дава препоръки за приемане, отменяне, изменение и допълнение на нормативни актове, имащи отношение към предотвратяването и установяването на конфликта на интереси;
   - изразява становища и предлага мерки за съответствие на българското законодателство, свързано с предотвратяването и установяването на конфликта на интереси, с правото на ЕС и международноправните актове;
   Акт: Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Степен на разпоредител с бюджет
  • 1