Енергиен борд

Заместник-председател
 • Министрство на икономиката и енергетиката; министърът
Членове
 • Министерство на икономиката и енергетиката; заместник-министър
 • Министерство на труда и социалната политика; заместник-министър
 • Държавната комисия за енергийно и водно регулиране; председател
 • Българската фотоволтаична асоциация; представител
 • Националния съюз на независимите енергопроизводители "Екоенергия", представител
 • Българската ветроенергийна асоциация; представител
 • "Български енергиен холдинг" – ЕАД, представител
 • "Национална електрическа компания" – ЕАД, представител
 • "Ей И Ес – 3С Марица Изток 1" – ЕООД; представител
 • "КонтурГлобал Марица изток 3" – АД; представител
 • Асоциацията на топлофикационните дружества в България; представител
 • Асоциацията на търговците на електрическа енергия; представител
 • Българската петролна и газова асоциация; представител
 • Българска асоциация "Природен газ", представител
 • Електроенергиен системен оператор" – ЕАД, представител
 • ЕВН България" – ЕАД, представител
 • "ЕНЕРГО-ПРО" – Варна ЕООД; представител
 • "ЧЕЗ България" – ЕАД' представител
 • Българската национална асоциация на потребителите, представител
 • Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори – БФИЕК, представител
 • Асоциацията на банките в България, представител
 • Асоциацията на индустриалния капитал в България, представител
 • Българската търговско-промишлена палата, представител
 • Българската стопанска камара, представител
 • Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, представител
 • Българската минно-геоложка камара, представител
 • Конфедерацията на независимите синдикати в България, представител
 • Конфедерацията на труда "Подкрепа", представител
Численост
  • Общо: 30
Функции
  • 1. извършва анализ на състоянието на сектор "Енергетика" и на причините, водещи до нестабилност на енергийната система;
  • 2. предлага принципи и насоки за устойчиво управление на сектор "Енергетика";
  • 3. обсъжда и предлага мерки за решаване на установените проблеми с цел стабилизиране на енергийната система;
  • 4. дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката;
  • 5. прави предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергетиката;
  • 6. обсъжда и дава становища по предложенията за стратегически документи в сектор "Енергетика"
Секретариат
 • Дирекция "Икономическа и социална политика", Министерски съвет и неговата администрация
Секретар
 • съветник
Седалище и адрес
  • Област: София (столица)
  • Община: Столична
  • Район: Оборище
  • Населено място: гр. София
  • Адрес: бул. "Дондуков" No 1
  • Пощенски код: 1594
Данни за кореспонденция
  • Kод за междуселищно избиране: (02)
  • Телефон: 940 29 99