Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

   Извлечения от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, когато се поискат от заинтересована страна и когато използването им изисква да бъдат преведени.
 • На основание на:
  • Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 3
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 1.      Информация за центъра за административно обслужване:

   • адрес: гр. Карлово, ул. Петко Събев №1
   • електронен адрес: e-uslugi@karlovo.bg 
   • телефон за връзка: (0335) 54 500
   • работно време: от 08:15 ч. до 17:00 ч. 


   2.     Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда на АПК

    

   3.     Начини на заявяване на услугата:

   • В центъра за административно обслужване лично или чрез упълномощено лице.
   • Устно в Центъра за административно обслужване.
   • Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Карлово, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://auslugi.com/public/home/karlovo/index. 
   • Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НАП или КЕП.
   • Чрез Системата за сигурно електронно връчване


   4.     Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

   а) ниво на предоставяне на услугата - ниво IV: Извършване на сделки или трансакции по услуги от ниво III, включващи онлайн разплащане или доставка.

   б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.karlovo.bg;

   в) интернет адрес за служебно заявяване – e-uslugi@karlovo.bg;

   г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

   д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис, ПИК на НАП.

   5.     Начини на получаване на резултата от услугата:

   • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   • На посочен от вас е-мейл адрес
   • Чрез системата за сигурно електронно връчване


   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово,
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: 54525, 54526
Адрес на електронна поща: grao@karlovo.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:15 до 17:00, Регламентирана обедна почивка от 12.15 до 13.00 часа. Непрекъснато работно време само в Центъра за административно обслужване.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане