Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

   Когато собственикът на имот няма документ и писмени доказателства за правото си на собственост или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството, в чийто район се намира недвижимият имот. Кметът на общината, района или кметството, удостоверява и дали имота е общинска собственост.
 • На основание на:
  • Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал. 2
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • До издаване на нотариален акт за собственост по давностно владение
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·           Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·           Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·           Чрез лицензиран пощенски оператор.

   ·         Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/5d6cc3cd-2e7c-48a1-83ef-2d801190a445 

   ·           На e-mail: postbox@troyan.bg

   ·           По факс на телефон: 0670/ 6 80 60.

    

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец и:

   ·    Молба – декларация – 2 броя.
   ·    Скица на имота (по служебен път).
   ·    В случай, че заявлението се подава от пълномощник: пълномощно.
    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   ·  Нотариус.
   ·  Община Троян.
   ·  Нотариус.

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ ИСКАНИТЕ ДОКУМЕНТИ В СРОК:

   ·         7 дни.

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·       Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·       По електронен път на точно упомената електронна поща.

   ·       Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o       Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o       Като вътрешна куриерска пратка.

   o       Като международна препоръчана пощенска пратка.

   o       По електронен път на адрес: ………………………………………………….

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Услуги на гражданите"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, пл."Възраждане" 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: 68041
Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:30, Обслужване на гражданите
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане