Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

   Местните поделения се вписват в регистър от кметовете на общините според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.
 • Регистрация
  • Стопанска дейност:
   • Култура
  • На основание на:
   • Закон за вероизповеданията - чл. 19
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Кмет на община
  • Срок за предоставяне:
   • 7-дневен
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • До избор на ново ръководство ; наличие на нови обстоятелства
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Отдел "Образование, хуманитарни и социални дейности"
  Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, п.к. 2100
  Код за междуселищно избиране: 0725
  Телефон за връзка: (0725)68633, (0725)68628
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Провежда държавната и общинската политика в областта на образованието, здравеопазването, културата и социалните дейности. Координира дейността на училищата, детските градини и осъществява контакти с МОН, РУО. Координира дейности по опазване на културни ценности. Разработва програми за национални и общински празници. Създава възможности за творчески изяви на децата и младежите. Разработва хуманитарни и социални дейности. Води регистър на вероизповеданията. Координира дейността на МКБППМН.
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане