Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

   Гражданите и юридическите лица, чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация (официална и служебна), както и право на повторно използване на информация от обществения сектор, която се създава или се съхранява от държавните органи на Република България, техните териториални звена и органите на местно самоуправление.
 • На основание на:
  • Закон за достъп до обществена информация - чл. 3, ал. 1; чл. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Председател на управителен съвет
 • Срок за предоставяне:
  • 14 дневен
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Председател на управителен съвет
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Административен съд - София град
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Комуникации и информация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. "Македония" № 3, п.к. 1606
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9173 409
Адрес на електронна поща: k.tegova@api.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, обедна почивка от 12.00 до 14.00 с плаваща почивка от 30 минути
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане