Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • до 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • 1 година
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Областен управител
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд - Пазарджик
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Позволителното може да бъде оспорвано по реда на АПК пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му

  • Ограничения и условности:
   • Забранено е издаването на позволителни в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим на чл. 10, ал. 1 от ЗЛР (чл. 28 от ЗЛР).

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
  Адрес: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" №2, п.к. 4400
  Код за междуселищно избиране: 034
  Телефон за връзка: 400001
  Адрес на електронна поща: secretary@pz.government.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Продължителността на работното време на звеното по административно обслужване е от 09:00-17:30ч.
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане