Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

   Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 7 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • РДНСК
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    Устно в Центъра за административно обслужване.

    Чрез лицензиран пощенски оператор.

     Чрез единен портал за електронни административни услуги на ДАЕУ чрез КЕП или ПИК на НОИ на адрес:https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/2082?mId=351&cP=1&q=2130

     

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

    Заявление по образец
    Документ за собственост
    Виза за проектиране
    Архитектурна ситуация ( при необходимост)
    Становище по част Конструкции (при необходимост)
    Становище по част Електро ( при необходимост)
    Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
    Актуална скица от СГКК

  • Ограничения и условности:
   • ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

    Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    По електронен път на точно упомената електронна поща.

    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

    Като вътрешна куриерска пратка.

    Като международна препоръчана пощенска пратка.

     Идентифицирането на заявителя на електронна услуга става чрез КЕП или ПИК на НОИ

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция " Административно-правно, информационно обслужване и финансово счетоводна дейност""
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Възраждане"№73, п.к. 5770
  Код за междуселищно избиране: 0697
  Телефон за връзка: (0697)5 24 64
  Факс: 069752014
  Адрес на електронна поща: administration@lukovit.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00: до 13:00 / Центъра за административно обслужване работи без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане