Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

   Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Строителство
  • На основание на:
   • Закон за устройство на територията - чл. 56
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Главен архитект
  • Срок за предоставяне:
   • 1 месец
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Кмет на община
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

    Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    Устно в Центъра за административно обслужване.

    Чрез лицензиран пощенски оператор.

     Чрез единен портал за електронни административни услуги на ДАЕУ чрез КЕП или ПИК на НОИ на адрес:https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/2082?mId=351&cP=1&q=1989

     

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

    Заявление по образец.
    Документ за собственост - копие.
    Договор за наем (учредено право на ползване).
    Съгласувана и одобрена схема - 2 бр.

  • Ограничения и условности:
   • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    По електронен път на точно упомената електронна поща.

    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

    ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

    Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

    По електронен път на точно упомената електронна поща.

    Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

     

     

    Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

    Като вътрешна куриерска пратка.

    Като международна препоръчана пощенска пратка.

     

     Идентифицирането на заявителя на електронна услуга става чрез КЕП или ПИК на НОИ

    АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЕТО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция " Административно-правно, информационно обслужване и финансово счетоводна дейност""
  Адрес: обл. Ловеч, общ. Луковит, гр. Луковит, ул."Възраждане"№73, п.к. 5770
  Код за междуселищно избиране: 0697
  Телефон за връзка: (0697)5 24 64
  Факс: 069752014
  Адрес на електронна поща: administration@lukovit.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, обедна почивка от 12:00: до 13:00 / Центъра за административно обслужване работи без прекъсване
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Заплащане