Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

   До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.
 • На основание на:
  • Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 14
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Сектор "Информационно обслужване и технологии"
Адрес: обл. Благоевград, общ. Якоруда, гр. Якоруда,
Код за междуселищно избиране: 07442
Телефон за връзка: (07442)2291
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане