Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

   Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115
  • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.) - чл. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансово-стопански дейности"
Адрес: обл. София, общ. Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл. Независимост 1, п.к. 2100
Код за междуселищно избиране: 0725
Телефон за връзка: (0725)68626 - Счетоводство, (0725)68627 - Диреткор Дирекция ФСД
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Координира цялостната бюджетна дейност, счетоводна отчетност и дейностите, свързани с МДТ. Разработва счетоводната политика на общината Организира и координира съставянето на проект на бюджет на общината за съответната година и тригодишна бюджетна прогноза. Внася предложения в ОбС за извършване промени по бюджета. Изготве справки за размера и движението на общинския дълг. Изготвя ведомости за заплати. Води отчетност на ДМА. Изготвя пенсионни преписки
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Нормативна уредба Заплащане