Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 2529 Позволително за ползване на лечебните растения

   Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Екология и подземни богатства
  • На основание на:
   • Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 3
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Областен управител
  • Срок за предоставяне:
   • 5 дни
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
   • Едногодишен
  • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
   • Администрация на Министерски съвет
  • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
   • Административен съд - Перник
  • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
   • Издаденото позволително или отказът за издаването му може да бъде оспорван по реда на АПК пред Административен съд - Перник в 14-дневен срок от съобщаването му.

  • Ограничения и условности:
   • Забранено е издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл.10, ал.1 от Закона за лечебните растения(чл. 28 от Закона за лечебните растения).

  Административни звена
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"
  Адрес: обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. „Свети Иван Рилски“ 1Б, п.к. 2300
  Код за междуселищно избиране: 076
  Телефон за връзка: (076)076 64 99 51, 076649914
  Адрес на електронна поща: oblast@pk.government.bg
  Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30, В ОА – Перник работното време е с променливи граници, осем часа дневно, с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 часа. Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10,00 часа. Краят на работното време се определя от началото на работния ден след задължително отработване на осем часа дневно за работещите на пълно работно време. Звеното за административно обслужване е с работно време от 9:00 до 17:30ч. без прекъсване
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане