Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

   Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установява освен с данните предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.
 • На основание на:
  • Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7
  • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 2
  • Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Директор
 • Срок за предоставяне:
  • 14 - дневен срок
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Безсрочен
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • съответния Административен съд
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата са регламентирани в чл. 149 от АПК.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансово - стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Средец, ул. Леге, 2, п.к. 1040
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)98595147
Факс: (02)9815042
Адрес на електронна поща: adfi@adfi.minfin.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, без прекъсване
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане