Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

   Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.
 • На основание на:
  • Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Главен архитект
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • 1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:  2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

   Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти

   4. Информация за центъра за административно обслужване:

   • адрес: гр. Карлово, ул. Петко Събев №1
   • електронен адрес: e-uslugi@karlovo.bg 
   • телефон за връзка: (0335) 54 500
   • работно време: от 08:15 ч. до 17:00 ч. в делнични дни

   5. Необходими документи :

   Искане от възложителя
   Строително досие на обекта, окомплектовано съгласно изискванията на нормативната уредба
   * Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението. 

   Таксата за услугата се заплаща при подаване на искането.

   6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

   7. Начини на заявяване на услугата:

   • Центъра за административно обслужване лично или чрез упълномощено лице.
   • Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Карлово, с КЕП, на адрес: https://auslugi.com/public/home/karlovo/index. 
   • Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“,с КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/investments-and-construction/aa20eafd-3dc0-479d-8081-628eb38a5ee6

   8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:


   а) ниво на предоставяне на услугата - ниво IV: Извършване на сделки или трансакции по услуги от ниво III, включващи онлайн разплащане или доставка.

   б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.karlovo.bg;

   в) интернет адрес за служебно заявяване – e-uslugi@karlovo.bg;

   г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

   д)Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност

   • Ниво на осигуреност  - Значително;
   • Средство за идентификация - ПИК

   9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

   10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово:

   Цената  зависи от категорията на строежа:

   100 л - V категория


   200 лв- IV категория


   11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Карлово    

   12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: По реда на АПК

   13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: e-uslugi@karlovo.bg

   14. Начини на получаване на резултата от услугата:

   • Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   • Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   • На посочен от вас е-мейл адрес
     
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово,
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: (0335)54516
Работно време: Стандартно работно време, от 08:15 до 17:00, Стандартно работно време
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане