Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

   Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 • На основание на:
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • орган по приходите от Дирекция ПМДТ
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към датата на издаване на удостоверението и до промяна на обстоятелствата
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Главен експерт от Дирекция Приходи от местни данъци и такси
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Директор Дирекция Приходи от местни данъци и такси
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Искането за издаване на удостовeрение за дължим размер на патентен данък се подава от лице, на което такъв документ е необходим на гише в Салон за обслужване на клиенти в сградата на Дирекция Приходи от местни данъци и такси, по пощата или на имейл. 

   Изготвеното удостоверение  се връчва на задълженото лице  или на упълномощен представител. На архивен екземпляр клиентът следва да впише име и фамилия и дата на получаване на документа. Връчването на изготвеното удостоверение се извършва на гише в Салон за обслужване на клиенти в сградата на Дирекция Приходи от местни данъци и такси.

   Издаденото удостоверение може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от връчването му чрез органът по приходите, който го е издал, до Директора на дирекция Приходи от местни данъци и такси.

    Отказът да се издаде удостоверението се съобщава в 7-дневен срок.

   Непроизнасянето в срок по искането за издаване на удостоверението се смята за мълчалив отказ.

   Отказът за издаване на документ се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред директора на дирекцията.

   Мълчаливият отказ може да бъде обжалван пред директора на дирекцията след изтичането на срока за издаването му.

   Пред директора на дирекцията може да бъде оспорено и съдържанието на удостоверението както от задълженото лице, което изисква издаването му, така и от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от узнаването му.

 • Ограничения и условности:
  • Искане може да подаде само лице, което е декларирало упражняване на патентна дейност.

   Необходим е документ за самоличност на получаващия изготвеното удостоверение и пълномощно от правоимащото лице, ако не се явява лично при получаването.

   Идентифицирането на заявителя на електронна услуга става чрез КЕП.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Приходи от местни данъци и такси"
Адрес: обл. Плевен, общ. Плевен, гр. Плевен, ул. ПР Славейков 21, п.к. 5800
Код за междуселищно избиране: 064
Телефон за връзка: 889464
Адрес на електронна поща: mdt@pleven.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Всеки делничен ден
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане