Информация за предоставяне на услуга

 
 • Режим:
  • 1257 Издаване на разрешение за извършване на промени, водещи до изменение на: конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядреното съоръжение; предели и условия за експлоатация на ядрено съоръжение, на основата на които е издадена лицензията за експлоатация или за извеждане от експлоатация; вътрешните правила за осъществяване на дейността, включващи инструкции, програми, технологични регламенти и други документи, приложени към лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение или към лицензията за извеждане от експлоатация

   Дейностите за извършване на промени, водещи до изменение на:
   конструкции, системи и компоненти, важни за безопасността на ядреното съоръжение; предели и условия за експлоатация на ядрено съоръжение, на основата на които е издадена лицензията за експлоатация или за извеждане от експлоатация; вътрешните правила за осъществяване на дейността, включващи инструкции, програми, технологични регламенти и други документи, приложени към лицензията за експлоатация на ядрено съоръжение или към лицензията за извеждане от експлоатация се извършват след получаване на разрешение от Агенцията за ядрено регулиране
 • Разрешение
  • Стопанска дейност:
   • Енергетика
  • На основание на:
   • Закон за безопасно използване на ядрената енергия - чл. 15, ал. 4, т. 5
  • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
   • Не
  • Орган, издаващ индивидуален административен акт:
   • Председател
  • Срок за предоставяне:
   • 6 месеца
  • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Ограничения и условности:
   • Достъпът до услугата се осъществява посредством Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

    В случай, че заявите получаване на документи по електронен път, следва да имате регистрация в Системата за сигурно е-връчване.

  • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
  • Електронен адрес за предложения:
  • Публичен регистър:
  Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
  Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
  Дирекция "Обща администрация"
  Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Слатина, бул. Шипченски проход 69, п.к. 1574
  Код за междуселищно избиране: 02
  Телефон за връзка: 02/94006921
  Адрес на електронна поща: mail@bnra.bg
  Работно време: Стандартно работно време, от 09:00 до 17:30, Непрекъснато
  В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
  Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане