Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

   Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - чл. 23, ал. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 3 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • Заявяване и изпълнение

   Звено изпълняващо услугата: Сектор "Административно,информационно и правно обслужване"

   1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите:  

   1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

   2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

   • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
   • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
   • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23, ал. 1

   3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт /в случаите на възлагане – служителите, които издават индивидуалния административен акт/: експерти и специалисти

   4. Информация за центъра за административно обслужване:

   • адрес: гр. Карлово, ул. Петко Събев №1
   • електронен адрес: e-uslugi@karlovo.bg 
   • телефон за връзка: (0335) 54 500
   • работно време: от 08:15 ч. до 17:00 ч. в делнични дни без прекъсване

   5. Процедура по предоставяне на административната услуга /издаване на индивидуалния административен акт, срокове, изисквания и необходими документи /в случай че документ се издава от административен орган, се посочва и органът/:

   Искането се подава лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно  в Центъра за административно обслужване. Към него се прилагат следните документи:

   1 . Заявление /по образец/;
   2. Документ за самоличност ;
   3. Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

    - Копие на нотариално заверено пълномощно (когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице)

   * Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ заявлението. 

   Таксата за услугата се заплаща при подаване на искането.

   6. Образци на формуляри, които са свързани с предоставянето на административна услуга/издаването на индивидуалния административен акт, включително създадените с нормативен акт или утвърдени с административен акт: заявление по образец

   7. Начини на заявяване на услугата:

   • Центъра за административно обслужване лично или чрез упълномощено лице.
   • Устно в Центъра за административно обслужване. 
   • Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/74474fb4-fcee-4b75-b6d2-562ba7bb8f92

   8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

   а) ниво на предоставяне на услугата - ниво IV: Извършване на сделки или трансакции по услуги от ниво III, включващи онлайн разплащане или доставка.

   б) интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване - www.karlovo.bg;

   в) интернет адрес за служебно заявяване – e-uslugi@karlovo.bg;

   г) вид на услугата (първична или комплексна), като в случай че услугата е комплексна, се посочват първичните услуги, от които е съставена - първична;

   д) средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност – в случаите, когато идентификация се изисква при заявяване, заплащане и получаване на електронна услуга – квалифициран електронен подпис, ПИК на НАП.

   9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок

   10. Такси или цени на услугата, включително при предоставяне по електронен път, основание за тяхното определяне и начини на плащане: Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карлово: услуга – 3 дни – 5 лв.

   11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: кмет на Община Карлово    

   12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: съгласно глава десета от АПК

   13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: e-uslugi@karlovo.bg

   14. Начини на получаване на резултата от услугата:

   Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.
   Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
   На посочен от вас е-мейл адрес
   Чрез системата за сигурно електронно връчване
    

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Административно,информационно и правно обслужване и човешки ресурси"
Адрес: обл. Пловдив, общ. Карлово, гр. Карлово,
Код за междуселищно избиране: 0335
Телефон за връзка: 54500
Работно време: Стандартно работно време, от 08:15 до 17:00, Отдела има изнесено гише за обслужване на гражданите с гъвкаво работно време.
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане