Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2047 Категоризация на места за настаняване

   Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на място за настаняване
 • На основание на:
  • Закон за туризма - чл. 128, т. 1
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Кмет на община
 • Срок за предоставяне:
  • 74 дни.
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • 5 г.
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Кмет на община
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • ЗАЯВЛЕНИЕТО-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

   ·            Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·            Устно в Центъра за административно обслужване.

   ·            Чрез лицензиран пощенски оператор.

   ·            На e-mail: postbox@troyan.bg.

   ·            Чрез портала за електронни административни услуги в интернет страницата на община Троян, с ПИК на НАП или КЕП, на адрес: https://troyan-ws.acstre.com/

   ·            Чрез единен портал за електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, с ПИК на НОИ или КЕП, на адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/ed9641b5-4a6f-412d-a9ca-ed777799852d 

   ·            По факс на телефон: 0670/ 6 80 60.

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление-декларация по образец и:

   ·          Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта (по служебен път при вписан Договора в Агенция по вписванията след 2000 г.).

   ·          Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията - (за въведени в експлоатация обекти след 2014 г. се издава по служебен път.)

   *) – Не се прилага за къщи за гости (съгласно чл. 129, ал.2 от Закона за Туризма).

   ·          Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник.

    

   С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

   ·          Заявителят/ Община Троян (Публичен регистър на Агенция по вписванията).

   ·          Заявителят /Община Троян (отдел ТСУ, Кадастър и регулация).

   ·          Нотариус.

    

 • Ограничения и условности:
  • НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА В СРОК: 74 работни дни.

    

   ВИЕ МОЖЕ ДА ЗАЯВИТЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ ИЗДАДЕНИЯТ ИНДИВИДУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ДА ПОЛУЧИТЕ:

   ·            Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване.

   ·            По електронен път на точно упомената електронна поща.

   ·            Чрез лицензиран пощенски оператор, на посочен от Вас точен адрес, като декларирате, че пощенските разходи са за Ваша сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и сте съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт може да Ви бъде изпратен:

   o     Като вътрешна препоръчана пощенска пратка.

   o     Като вътрешна куриерска пратка.

   o     Като международна препоръчана пощенска пратка.

   АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ВИ БЪДЕ НАПРАВЕНА КАТЕГОРИЗАЦИЯТА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Административни звена
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Отдел "Услуги на гражданите"
Адрес: обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, гр.Троян, пл. "Възраждане" № 1, п.к. 5600
Код за междуселищно избиране: 0670
Телефон за връзка: (0670)68041
Факс: (0670)68060
Адрес на електронна поща: anita@troyan.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:30, понеделник-петък без почивка
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане