Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 • На основание на:
  • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 40, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Не
 • Срок за предоставяне:
  • 7 дни, 1 ден, 4 часа
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • безсрочен
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Кмет на община
 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Финансово стопанска дейност и административно, правно, информационно обслужване"
Адрес: обл. Враца, общ. Роман, гр. Роман, бул. Христо Ботев 132-136, п.к. 3130
Код за междуселищно избиране: 09123
Телефон за връзка: 0887 709903
Адрес на електронна поща: roman@roman.bg
Работно време: Гъвкаво работно време, от 08:00 до 17:00, Непрекъсваем режим на работа с потребители, включително за подаване на заявления/искания и др.
Изисквания, процедури, инструкции Заплащане