Информация за предоставяне на услуга

 
 • Услуга:
  • 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

   Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 • На основание на:
  • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
  • Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б
 • Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:
  • Да
 • Орган по предоставянето на административната услуга:
  • Инспектор приходи
 • Срок за предоставяне:
  • - Обикновена услуга / в рамките на 7 работни дни / - Бърза услуга / в три дневен срок / - Експресна услуга / в рамките на един работен ден /
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
  • Към датата на издаване
 • Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
  • Началник отдел
 • Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
  • Началник отдел
 • Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
  • На осн. чл. 92 и сл. от ДОПК

 • Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
 • Електронен адрес за предложения:
Център за административно обслужване и/или звена, които контактуват с потребителите и предоставят административно обслужване
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Отдел "Местни данъци и такси"
Адрес: обл. Добрич, общ. Каварна, гр. Каварна, Добротица 26, п.к. 9650
Код за междуселищно избиране: 0570
Телефон за връзка: 81808
Адрес на електронна поща: mdt@kavarna.bg
Работно време: Стандартно работно време, от 08:00 до 17:00, Непрекъснат режим на работа
Изисквания, процедури, инструкции Образци Нормативна уредба Заплащане